Hoppa till textinnehållet

Miljöpolicy

Fastställd av styrelsen Sparbanken Nord
2014-11-27. 


Sparbanken Nords miljöarbete ska bidra till en hållbar utveckling i regionen, en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke för banken.

 

Sparbanken Nord är medveten om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

 

 

Sparbanken Nord ska därför:

 

  • bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv
  • ha en öppen dialog med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor och ta hänsyn till deras relevanta miljökrav

följa gällande lagar och förordningar

  • sträva efter att minska och förebygga föroreningar
  • bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar
  • ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet

 

Möjligheter och risker

Vid lönsamhets- och riskbedömning i affärsverksamheten ska miljöaspekterna beaktas. Detta gäller i synnerhet vid kreditgivning, kapitalplaceringar och val av produktsortiment.

Banken ska sträva efter att erbjuda specifika miljörelaterade produkter.

Miljöhänsyn ska också tas i utvecklingen av mötesplatser, distributionssätt och teknik.

 

 

Öppen dialog med kunder, leverantörer och intressenter

Vi ska ha en öppen dialog med kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter om våra miljöaktiviteter. Vi är medvetna om att dessa besitter stor kunskap om sin egen verksamhet och dess miljöpåverkan. En utveckling inom miljöområdet sker utifrån ett ömsesidigt lärande och ett öppet utbyte av information kring miljöfrågor.

Banken ska följa gällande miljöstandarder och lagstiftning.

Genom bankens miljöarbete vill vi öka kundnyttan och stärka varumärket.

 

Förebyggande av föroreningar

Banken ska såväl direkt som indirekt arbeta för att minska föroreningar genom att bl a sträva efter att utveckla och tillhandahålla processer, produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt.

 

Intern verksamhet

Genom klara och uppföljningsbara miljömål ska det interna miljöarbetet leda till ständiga förbättringar för att minska vår påverkan på den inre och yttre miljön.

 

Miljömedvetenhet

En levande miljödialog ska vara en naturlig del av vardagsarbetet och miljö ska integreras i kompetensutvecklingen. Banken ska ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Alla anställda ska inse miljöfrågornas betydelse ur såväl lönsamhets- som samhällsperspektiv.