Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Distansavtalslagen

Distansavtalslagen reglerar bl.a distansavtal om finansiella tjänster och finansiella instrument till konsumenter. Med distansavtal menas bl a avtal som ingås via Internet, via telefonbankstjänst eller genom svar på brevutskick/annons och där banken/bankens ombud aldrig möter dig som kund öga mot öga innan avtalet ingås. 

Ångerrätten

Du som kund har enligt huvudregeln rätt att utan särskild kostnad frånträda distansavtalet. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då avtalet ingicks. Banken har rätt att kräva betalt för den del av den finansiella tjänsten som har tillhandahållits när ångerrätten utnyttjas.
Beträffande krediter gäller dock att banken får kräva avtalsenlig ränta under hel den tid som krediten faktiskt utnyttjats, d.v.s. ända fram till dess att du som kund återbetalar lånebeloppet.

Undantag från ångerrätten
Ångerrätten gäller inte för distansavtal där den finansiella tjänstens eller det finansiella instrumentets pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden som banken inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen. Därmed undantas flertalet tjänster med anknytning till bl a:

  • utländsk valuta
  • penningmarknadsinstrument
  • noterade värdepapper
  • andelar i fondföretag
  • terminskontrakt
  • framtida räntesäkringsavtal
  • ränte-, valuta- och aktieswappar
  • köp- och säljoptioner avseende instrument som anges ovan inklusive valuta- och ränteoptioner

Ångerrätten gäller inte för enskilda tjänster/transaktioner eller motsvarande som utförs under produktavtalet.

Från ångerrätten undantas dessutom kredit med panträtt i fastighet, tomträtt eller bostadsrätt från ångerrätten, men här har ju du som kund istället liksom tidigare möjlighet att lösa krediten i förtid enligt konsumentkreditlagen. För andra krediter såsom blancokrediter, borgenslån, värdepapperskrediter m m gäller däremot ångerrätten.

Om du behöver åberopa din ångerrätt

Du som kund har rätt att åberopa ångerrätt i annan kanal än där avtalet/köpet utfördes, d v s du väljer själv den kanal som du anser bäst för ärendet. Så det går bra att gå in på ditt kontor, skicka ett meddelande via Internetbanken, ringa telefonbanken personlig service eller skriva ett brev till oss.

Återställande
Inom 30 dagar från det att du som kund meddelat att du vill utöva ångerrätten ska vi som bank återställa produkten/tjänsten.

Ersättning till banken
När du som kunden ångrar dig har banken rätt till kompensation för sådana skäliga kostnader utöver årsavgift/ränta som hänför sig till tiden före det att avtalet upphör. Det kan röra sig om kostnader i samband med distansavtalets ingående, t ex uppläggningsavgift för en kredit, administrationsavgifter, provision eller ersättning för utlägg, t ex lagfartskostnader.