Styrelsen har det yttersta ansvaret för verksamheten och processerna för riskhantering, styrning och kontroll i Sparbanken Nord. Grunden för Sparbanken Nords interna kontroll baseras på bankens kultur, organisationsstruktur, policys och instruktioner etablerade av styrelsen och verkställande ledning. Styrelsen har i ett övergripande policydokument beslutat om principerna för den interna kontrollen. Sparbanken Nords vd har utfärdat instruktioner med riktlinjer specifikt för intern kontroll avseende finansiell rapportering. Detta för att skapa en miljö som stödjer en tillförlitlig och korrekt rapportering.

Intern revision

Internrevisionens arbete syftar till att skapa förbättringar i verksamheten genom utvärdering av riskhantering, styrning och internkontroll. Internrevisionen är direkt underställd bankens styrelse och utgör därigenom en av den verkställande ledningen oberoende granskningsfunktion. Samtliga bankens aktiviteter omfattas av internrevisionens arbete. Internrevisionen utvärderar bland annat huruvida organisation, styrningsprocesser, intern kontroll, riskhantering och regelefterlevnad är ändamålsenlig och effektiv.

Extern revision

Externrevisorn är en oberoende granskare av bankens årsredovisning och ska avgöra om denna, med rimlig grad av säkerhet, inte innehåller några väsentliga felaktigheter och om årsredovisningen ger en i alla fall väsentliga avseenden rättvisande bild av banken och dess finansiella ställning och resultat. Utöver detta granskar även externrevisorn styrelsens förvaltning och förslaget till vinstdisposition. Den externa revisorn väljs av huvudmännen vid ordinarie sparbanksstämma. Utsedd revisor för år 2018 är det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med Jens Bertling som huvudansvarig revisor.