Dödsbo som förvaltas av delägarna själva.

 • Registrerad bouppteckning i original eller vidimerad kopia. (Samtliga sidor bifogas).
 • Fullmakt i original, från de dödsbodelägare som inte själva undertecknat blankett.
 • Begäran om avslut för dödsbo. (Fullmakt Bl 8954 rekommenderas).
 • Lagakraftvunnet testamente i original eller vidimerad kopia.
 • Arvskifteshandling i original eller vidimerad kopia, undertecknad av samtliga dödsbodelägare eller av behörig person genom fullmakt i original. Om delägare är omyndig eller företräds av förvaltare eller god man måste arvskiftet godkännas av överförmyndarnämnden.

Ovanstående handlingar inlämnas till något av Sparbanken Nords kontor tillsammans med ifylld och undertecknad blankett "Begäran om avslut för dödsbo".
I det fall handlingarna skickas in skall även vidimerad kopia av dödsbodelägares ID-handling bifogas.

Skicka handlingarna till:
Sparbanken Nord
Affärsstöd
Box 735
941 28 Piteå
 

Bra att känna till

 • Mottagarkonto vid överlåtelse av fond
  Den som ska få fonder överförda till sig behöver ha ett fondkonto i Sparbanken Nord alternativt i Swedbank. Finns det inte gör så här:
   * Du som är kund i Sparbanken Nord/Swedbank men inte har ett fondkonto kan enkelt öppna ett via internetbanken, alternativt ringa Telefonbanken eller kontakta något av våra kontor.
  * Är du inte kund i Sparbanken Nord behöver du först bli det. Du kan bli kund online eller på ett av våra bankkontor. Mer information om hur du blir onlinekund finns på sparbankennord.se/blikund
 • Mottagarkonto vid överlåtelse av Investeringsparkonto, ISK.
  Den som ska ta emot tillgångar inom ett ISK behöver ha ett eget ISK i Sparbanken Nord eller Swedbank. Finns inte det, se beskrivning om hur du går tillväga under punkten ovan.
 • Övriga tillgångar och värdepapper kan överföras till valfri bank/institut. VP-konto krävs.
 • Vid försäljning av fonder, värdepapper och premieobligationer kan ev reavinst/förlust uppkomma. För rådgivning kontakta ditt bankkontor.
 • Ny adress för dödsboet.
  Här finns möjlighet att ändra adress för framtida utskick så som årsbesked och kontoutdrag.Godkännande av samtliga dödsbodelägare krävs.