En bra avvägning mellan risker och säkerheter gör att Sparbanken Nord har en stadig ekonomi och en trygg buffert för att kunna hantera även de värsta tänkbara scenarier. Kapitaltäckning redovisas kvartalsvis, intern kapitalutredning (IKU) redovisas årsvis enligt FFFS 2014:12.

  • Kapitaltäckning är ett belopp beräknat utifrån balansräkningens tillgångssida för att täcka eventuella framtida risker, både kredit-, marknads- och operativa risker.
  • Intern kapitalutvärdering ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten, t.ex koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen m.m.