Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Sparbanken Nords styrning

Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar bankens kärnvärden – Närmare – Tryggare - Ansvarsfull. Styrningen bygger på att våra medarbetare är väl förtrogna med och tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

God bolagsstyrning, riskhantering och internkontroll är centrala delar i en framgångsrik bankverksamhet och ger förutsättningar för att upprätthålla förtroendet bland kunder, huvudmän, medarbetare, myndigheter och andra intressenter.
I Sparbanken Nord definieras bolagsstyrning som förhållandet mellan huvudmän, bankledning, medarbetare och övriga intressenter. I en vidare bemärkelse ingår också:

  • hur vision, syfte och strategi utformas och kommuniceras
  • hur värderingar efterlevs
  • hur mål sätts och följs upp
  • hur ersättningssystem utformas
  • hur risker hanteras
  • hur framtida ledare uppmuntras och fostras
  • hur en företagskultur, som stödjer att kundernas intressen främjas
  • hur banken och medarbetarna kan bidra till en positiv samhällsutveckling inom regionen
  • hur transparens främjas, samt
  • hur verksamheten drivs på ett långsiktigt, hållbart sätt.
Organisationsschema
Illustrationen ovan visar den formella strukturen för Sparbanken Nords bolagsstyrning.